​​​​​​​​​​|| กลับหน้าหลัก ||

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน 

ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น.

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม


ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ

3.1 ประกาศ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562


​3.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ  จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ ดังนี้


​​4.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการสรรหาและประเมินบุคคล กอง การเจ้าหน้าที่  โดยใช้เงินนอกงบประมาณ เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์  จำนวนเงิน 101,600.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)


​4.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กทดแทนของเดิมและเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบพกพาเพิ่มเติม สำหรับใช้ในราชการส่วนกลาง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวนเงิน 162,576.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)


4.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานประมวลผล สำหรับฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 164,400.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)


4.4 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 213,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)


4.5 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร (งานพิมพ์) ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 369,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


4.6 โครงการระบบสำรวจการบุกรุกโดยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำหรับโครงการจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์ มาตราส่วน 1:4000 ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนเงินรวมทั้งโครงการ 3,990,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 860,300.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)


4.7 โครงการระบบอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สู่เป้าหมายที่แท้จริงผ่านระบบMobile ของสำนักงานเลขานุการกรม  โดยใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และ/หรือเงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 7,071,758.00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)​


4.8 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่ายสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และ/หรือเงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน  9,957,900.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)​


ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ  (ถ้ามี)

 

|| กลับหน้าหลัก ||