​​ระเบียบวาระการประชุม

คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 อาคารรังวัดและทำแผนที่ (อาคาร ๖ ชั้น)

 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19  ธันวาคม 2562  

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง เพื่อทราบ

   3.1 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0513.1/ว3510 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และบันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท 0513.1/ว625 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563เรื่องการสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปี  แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมที่ดิน สำรวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

   3.2 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2563

                                                      

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา

   4.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน  500,000 บาท จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

         4.1.1 โครงการจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 124,538 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

        4.1.2 โครงการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องด้วยหน้าจอสองด้าน ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยใช้เงินนอกงบประมาณ เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ จำนวนเงิน 44,800 บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

         4.1.3 โครงการติดตั้งระบบประตูคีย์การ์ดควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) เพิ่มเติม บริเวณห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 จำนวน 1 ประตู ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยใช้เงินนอกงบประมาณ เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ จำนวนเงิน 49,753 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)

         4.1.4 โครงการการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของกรมที่ดิน ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยใช้เงินนอกงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

  4.2 โครงการรับบริจาคพัสดุที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาท จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้ปฏิบัติงานในสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญและศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ฯ ตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ) ของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ จำนวนเงิน 395,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                       

    4.3 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

         4.3.1 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์สำหรับงานจัดพิมพ์แบบแปลนอาคารสำนักงานที่ดินและส่วนประกอบที่จำเป็นตามแบบมาตรฐานกรมที่ดิน ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 985,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


 

      4.3.2 โครงการจัดทำระบบการบริหารงบประมาณและแผนงานกรมที่ดิน (FMD-DOL) ของกองแผนงาน โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)


 

        4.3.3 โครงการจัดซื้อระบบการประชุมกรมที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ DOL e-Meeting system ของกองแผนงาน โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)


 

        ​  4.3.4 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ของกองการพิมพ์ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 606,720 บาท (หกแสนหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)


        

        4.3.5 โครงการทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานในส่วนการบริหารราชการส่วนกลาง กรมที่ดิน ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 9,660,000 บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)


 

         4.3.6 โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 9,661,000 บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


 

   4.4 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาท จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการทดแทน และปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 46,331,000.00 บาท (สี่สิบหกล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)​

                                                              

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ  (ถ้ามี)

       5.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานของฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 82,500 บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่  ประสานแจ้งว่า ขอถอนโครงการออกจากการพิจารณาก่อน

         5.2 โครงการจัดซื้อเครื่องยิงเพลทอัตโนมัติ CTP ของกองการพิมพ์ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 267,286 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)