​​

|| กลับหน้าหลัก ||

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ​

ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา  10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารรังวัดและทำแผนที่ (อาคาร 6 ชั้น)

ระเบียบวาระการประชุมฯ ​​​

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ


3.3 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

                3.3.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานประมวลผล สำหรับการใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์) จำนวนเงิน 189,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)​


​ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท จำนวน 2 โครงการ ดังนี้


|| กลับหน้าหลัก ||​​​