​​​​​​​​​​​​​|| กลับหน้าหลัก ||

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ​

ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม​

​รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562* ​​ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ


3.1 หนังสือเวียนกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว1288 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย


3.2 ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ฉบับเดือนมีนาคม 2562​​​

file​


3.3 หนังสือเวียนกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว2498 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่าและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย​


3.4 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาร​ะบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคาร  ที่  30 เมษายน 2562 และครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ  จำนวน 15 โครงการ​ ดังนี้​


3.4.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม สำหรับใช้ในราชการส่วนกลาง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ ใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 163,100.00 บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) *


3.4.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานของส่วนมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย ของสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด โดยใช้เงินนอกงบประมาณ เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน  98,700.00 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)*


3.4.3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ห้องผู้บริหาร (ห้องที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ)  ของสำนักงานเลขานุการกรม โดย​​ใช้เงินนอกงบประมาณ เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวนเงิน 13,375.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)*


​​3.4.4 โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน โดยใช้เงินงบประมาณประจำ  ปี  พ.ศ. 2563  จำนวนเงิน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)*


​3.4.5 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานด้านงานช่วยอำนวยการอาคารรังวัด  สำนักงานเลขานุการกรม ใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 166,500.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)*


3.4.6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำหรับใช้  งานในฝ่ายบริหารทั่วไป ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน โดยใช้เงินนอกงบประมาณ เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี พ.ศ. 2562  จำนวนเงิน 79,200.00 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)*


 3.4.7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องสแกนเนอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำหรับใช้งานในฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหารทั่วไป ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวนเงิน 25,600.00 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)*


3.4.8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับใช้งานของฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ของกองการเจ้าหน้าที่โดยใช้เงินนอกงบประมาณเงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 56,700.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)*


​3.4.9 โครงการการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 หรือเงินนอกงบประมาณ เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวนเงิน 98,400.00 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)*


3.4.10 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการสรรหาและประเมินบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ  เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์  จำนวนเงิน 105,600.00 บาท (หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)*


​3.4.11  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ สำหรับใช้ในงานกองพัสดุ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวนเงิน 126,900.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)*


​3.4.12 โครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับงานตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน  164,400.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)*


​​​3.4.13 โครงการแผนงานสนับสนุนแก้ไขปัญหา No link เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่ดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน  293,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)*

3.4.14 โครงการจัดหาชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน เพื่อการบริหารจัดการเอกสารของกลุ่มงานอำนวยการ  ของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน โดยใช้เงินงบประมาณ งบดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน จำนวนเงิน 24,000.00 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)​*

3.4.15 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน (E-Contacts DC) ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 194,400.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)


ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา

​​4.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

4.1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ และเครื่องสแกนเนอร์เพื่อทดแทนของเดิม ของสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน  933,000.00 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)*


4.1.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้งานในสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน  1,415,700.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)*

4.1.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนระบบบริหารข้อมูลโฟโตแกรมเมตรี จำนวน 1 ระบบ ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน  3,224,700.00 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)*

4.1.4 โครงการจัดหาเครื่องกราดภาพ (Photogrammetric Scanner) จำนวน 1 ระบบ ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน  8,594,700.00 บาท (แปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)*

4.1.5 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (เพิ่มเติม) ใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน เพื่อให้เพียงพอรองรับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (รองรับ 80 คน) โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 1,235,000 (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)​*​

4.1.6  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมสำหรับรองรับการปฏิบัติงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ  โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน 966,600.00 บาท  (เก้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

4.1.7  โครงการจัดซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Web Conference) ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 และ/หรือเงินนอกงบประมาณ  จำนวนเงิน 3,472,660.00 บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)​


​4.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

4.2.1 โครงการจัดหาเครื่องลงที่หมายแผนที่ จำนวน 410 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน  19,229,000.00 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)*​

4.2.2 โครงการกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์สำหรับสำนักงานที่ดินและระบบควบคุมและบริหารจัดการกล้องวงจรปิด ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  เป็นจำนวนเงิน 30,915,000.00 บาท  (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)*​


ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ  (ถ้ามี)

 

|| กลับหน้าหลัก ||​​