​​​​​

|| กลับหน้าหลัก ||

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ​

ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.3​0 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารรังวัดและทำแผนที่ (อาคาร ๖ ชั้น)

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ

3.1 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0513.1/ว3510 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และบันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท 0513.1/ว625 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563เรื่องการสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปี  แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมที่ดิน สำรวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 


3.3 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 จำนวน 7 โครงการ ดังนี้3.3.7 โครงการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้ปฏิบัติงานในสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญและศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ฯ ตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ) ของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ จำนวนเงิน 395,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

4.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 6 โครงการ ดังนี้4.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาท จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการทดแทน และปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 46,331,000.00 บาท (สี่สิบหกล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ​
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ  (ถ้ามี)