​​​​​​​​​​

|| กลับหน้าหลัก ||

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ​

ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารรังวัดและทำแผนที่ (อาคาร 6 ชั้น)​

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม​

​      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ

      3.1 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0204.1/ว32 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562  ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รับทราบรายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2562 และการจัดทำรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้า โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุรรณ) มีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์​


     3.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 และครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 25​62 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้​
           3.2.4 โครงการจัดหาเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 479,500 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย​
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา

​​​     4.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

           4.1.1 โครงการจัดหาเครื่องกราดภาพ (Photogrammetric Scanner) จำนวน 1 ระบบ ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ โดยใช้เงินงบ​ประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน  8,594,700.00 บาท (แปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)​

           4.1.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับใช้งานในสำนักผู้ตรวจราชการกรมที่ดินและสำนักงานตรวจราชการ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 553,300.00 บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

           4.1.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทดแทนของเดิม และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบพกพาเพิ่มเติม สำหรับให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนสนับสนุนภารกิจนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ  โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือเงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 697,688.00 บาท  (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

​           4.1.4 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์แผนที่ขนาดA0 สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน 676,240 บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)​​

​​     4.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ ดังนี้