​​​​​​​​​​​

|| กลับหน้าหลัก ||

 

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา  13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารรังวัดและทำแผนที่ (อาคาร 6 ชั้น)

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ​

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดินครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ

 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน  500,000 บาท จำนวน 2 โครงการ ดังนี้


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ  (ถ้ามี)

                        ​