​​​​​​|| กลับหน้าหลัก ||​​


ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 4/2563

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา  09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารรังวัดและทำแผนที่ (อาคาร 6 ชั้น)

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563​


ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เพื่อทราบ

  3.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563


  3.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน  500,000 บาท จำนวน 5 โครงการดังนี้

      3.2.1 โครงการจัดซื้อ ZOOM meeting license เพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบ Video Conference ของกองฝึกอบรม โดยใช้เงินงบประมาณ กองฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 7,704 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน)


      3.2.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จำนวนเงิน 30,200 บาท (สามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)


      3.2.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานของฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จำนวนเงิน 398,300 บาท  (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

       3.2.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานด้านช่วยอำนวยการนักบริหารและงานบริหารทั่วไป กรมที่ดิน ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยใช้เงินนอกงบประมาณ เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายเงินดอกผลเงินฝากของศาลเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 206,500 บาท (สองแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)


       3.2.5 โครงการจัดหาระบบ Video Conference สำหรับปฏิบัติงานในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 15,408 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน)


ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน  500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


   4.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานวินัย ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์) จำนวนเงิน 642,600 บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)


   4.2 โครงการจัดหาใบอนุญาตใช้งาน Google Maps Platform ระยะเวลา 1 ปี สำหรับระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 4,494,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)​


    4.3 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 หรือเงินรายได้ หรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินอื่นๆ จำนวนเงิน 1,527,960 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)​


ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ  (ถ้ามี)

     5.1 โครงการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและอาคารที่พัก พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน เพื่อใช้รองรับการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมที่ดิน ของกองแผนงาน โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทั้งสิ้น 127,639,000 บาท ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 2,403,000 บาท (สองล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน)​