ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน 

ครั้งที่ 5/2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น.

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม


ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ

                      


                   3.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ  จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี หรือชนิด LED สี ของกองแผนงาน โดยใช้เงินนอกงบประมาณ เงินสนับสนุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 34,000.00 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา

                    โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

                            

                       4.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนและสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) ของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ  โดยใช้เงินนอกงบประมาณ  เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ (904) จำนวนเงิน 423,600.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
                   
                   
                          4.3 โครงการจ้างพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน  1 ระบบ ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (งบลงทุน) จำนวนเงิน 739,090.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ  (ถ้ามี)

 

|| กลับหน้าหลัก ||

​​