​​​​​​​​​​​​​​|| กลับหน้าหลัก ||​​


ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 5/2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา  13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารรังวัดและทำแผนที่ (อาคาร 6 ชั้น)


ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง เพื่อพิจารณา

     2.1 โครงการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและอาคารที่พัก พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน เพื่อใช้รองรับการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมที่ดิน ของกองแผนงาน โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทั้งสิ้น 127,639,000 บาท ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 2,403,000 บาท (สองล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน)​