​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​|| กลับหน้าหลัก ||​​

ระเบียบวาระ​การประชุม

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 6/2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา  09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารรังวัดและทำแผนที่ (อาคาร 6 ชั้น)

 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ


ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563   และครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563


ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ

                       โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน  500,000 บาท จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ "การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องด้วยหน้าจอสองด้าน" ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ  โดยใช้เงินนอกงบประมาณ เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ จำนวนเงิน 36,400 บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)


ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา

  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน  500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

      4.1 โครงการจัดหาเครื่องกราดภาพ (Photogrammetric Scanner) จำนวน 1 ระบบ ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 หรือเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 8,594,700 บาท (แปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

      4.2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศในกรมที่ดิน ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 หรือเงินรายได้ หรือเงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน 3,312,000 บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

       4.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 50 ชุด ของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบลงทุน จำนวนเงิน 975,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)​


ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ  (ถ้ามี)