​​กลับหน้าหลัก​

​​ระเบียบวาระการประชุม

คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 7/2562

วันพฤหัสบดีที่ 19  ธันวาคม 2562 เวลา 14.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารรังวัดและทำแผนที่ (อาคาร 6 ชั้น)

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม​​

รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ

​3.1 คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน ที่ 3663/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมที่ดิน​


3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว6822 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย​

                                           

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา

4.1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 2 โครงการ ดังนี้


     4.1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานประมวลผล สำหรับการใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ ​โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์) จำนวนเงิน 189,900 บาท​ (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)


      4.1.2 โครงการจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวนเงิน 128,721 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)


4.2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท จำนวน 2 โครงการ ดังนี้


     4.2.1 โครงการทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานส่วนการบริหารราชการส่วนกลาง กรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 6,330,000 บาท (หกล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)​


      4.2.2 โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 2,623,000 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)​

                                                                       

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ  (ถ้ามี)​
กลับหน้าหลัก