​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​     

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 8/2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (อาคาร 6 ชั้น) อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน 


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

                         

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 7/2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563​


ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ​​​


 3.1 รายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน โครงการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

     3.1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่วนที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ 1 ส่วนที่ 4 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ 2 และส่วนที่ 5 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่สำนักงานที่ดิน และส่วนที่ 12 ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก.การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 5 และ ข.การเช่าสถานที่ และเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์)


    3.1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่ว​นที่ 6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน


    3.1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่วนที่ 7 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน​​​


    3.1.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ​


 3.2 สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมข​องโครงการฯ​


ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง อื่นๆ

การรายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง