​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​     

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564​​​​​​


ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ​​​


 3.1 รายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน โครงการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

     3.1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่วนที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ 1 ส่วนที่ 4 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ 2 และส่วนที่ 5 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่สำนักงานที่ดิน และส่วนที่ 12 ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก.การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 5 และ ข.การเช่าสถานที่ และเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์)


      3.1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่ว​นที่ 6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน


     3.1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่วนที่ 7 การพัฒนาร​ะบบสารสนเทศที่ดิน​​​​


       3.1.4​​ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่วนที่ 8 (ก.การถ่ายโอนและนำเข้าข้อมูลจากระบบ Land2012 และโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ) ส่วนที่ 11 (ข.การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ และ ง.คู่มือการใช้งาน ข้อ 1 และ ข้อ 3) และส่วนที่ 12 ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก.การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ 3 และข้อ 4 และ ง.วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์)


     3.1.5​ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ​ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ​​​


 3.2​ สรุปผลการดำเนินงา​น​​ภาพรวมข​องโครงการฯ​​​​


ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่นๆ

การรายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง​