​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​     

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.​​

โดยการประชุมผ่านระบบ Video Conference


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

     ​การรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับ​​ ควบ​คุ​ม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 5/2565 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565​


ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ​

​ 3.1 รายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน โครงการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ​

       3.1.1​​ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่วนที่ 8 (ก.การถ่ายโอนและนำเข้าข้อมูลจากระบบ Land2012 และโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ) ส่วนที่ 11 (ข.การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ และ ง.คู่มือการใช้งาน ข้อ 1 และ ข้อ 3) และส่วนที่ 12 ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก.การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ 3 และข้อ 4 และ ง.วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์)

     3.1.2 คณะกรรมกา​รตรวจรับพัสดุฯ ​ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ​​​​​​​​​​​​​​​​


 3.2​ สรุปผลการดำ​เ​นินงา​น​​​ภ​​า​​พ​รว​มข​องโครงการฯ​​​​​​​​​​​​​​​​​


ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่นๆ

การรายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง​