​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​     

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 3/2563

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา  13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

                        

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม​

    การรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563​


ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ​​


3.1 การจัดส่งข้อมูลรายงานการประชุมให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)


3.2 รายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน โครงการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ


3.2.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่วนที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ 1 ส่วนที่ 4 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ 2 และส่วนที่ 5 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่สำนักงานที่ดิน และส่วนที่ 12 ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก.การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 5 และ ข.การเช่าสถานที่ และเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์)​​3.3 สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการฯ​​

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง อื่นๆ

      การรายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้รับจ้าง​