​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​     

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 2/2564

วันพุธ​ที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564​​​​​​


ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ​​​


 3.1 รายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน โครงการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

     3.1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่วนที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ 1 ส่วนที่ 4 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศที่ดิน ที่ 2 และส่วนที่ 5 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งที่สำนักงานที่ดิน และส่วนที่ 12 ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก.การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 5 และ ข.การเช่าสถานที่ และเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์)


      3.1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่ว​นที่ 6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน​


    3.1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่วนที่ 7 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน​​​​

​              เอกสารหมายเลข 1 ||  เอกสารหมายเลข 2  ||  เอกสารหมายเลข 3  ||  เอกสารหมายเลข 4​

              เอกสารหม​​ายเลข 5 (ข) ||  เอกสารหมายเลข 5 (ค) ||  เอกสารหมายเลข 5 (ง) ||  เอกสารหมายเลข 5 (จ)​


    3.1.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ​ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ​​


 3.2​ สรุปผลการดำเนินงาน​​ภาพรวมข​องโครงการฯ​​


ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่นๆ

การรายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง​