​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​     

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกำกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน

ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

โดยการประชุมผ่านระบบ Video Conference


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

     ​การรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการกำกับ​ ควบ​คุม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ของกรมที่ดิน ครั้งที่ 12/2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564​​​​​​​


ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ​

​​ 3.1 ชี้แจงปัญหา/ข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รุ่น Dell Optiplex 3050 และรุ่น DellOptiplex 3070 ​​

 3.2 รายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน โครงการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ​

      3.2.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่ว​นที่ 6 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน​​​​​​​

       3.2.2​​ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ส่วนที่ 8 (ก.การถ่ายโอนและนำเข้าข้อมูลจากระบบ Land2012 และโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ) ส่วนที่ 11 (ข.การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ และ ง.คู่มือการใช้งาน ข้อ 1 และ ข้อ 3) และส่วนที่ 12 ข้อกำหนดด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (ก.การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ 3 และข้อ 4 และ ง.วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์)

     3.2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ​ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ​​​​​​​​​​​


 3.3​ สรุปผลการดำ​เนินงา​น​​​ภ​า​พรว​มข​องโครงการฯ​​​​​​​​​​​​


ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่นๆ

การรายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง​