​               ​

                 "สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งกำหนดให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                กรมที่ดินพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงงานด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อลดและขจัดปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนเกี่ยวกับที่ดินให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถช่วยเหลือความทุกข์ร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล จึงได้มีคำสั่ง ที่ 3599/2559  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน แต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน และมอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน และให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจราชการทำหน้าที่คณะตรวจติดตามเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนของกรมที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และกรมที่ดินได้มีคำสั่ง ที่ 349/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทุกเขต หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน เขตตรวจราชการละหนึ่งสัปดาห์"