กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำแผนที่ ส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
Tel. 0-29840819 Fax. 0-2503-3679 e-mail: sukumaporn.s@dol.go.th
ชั้น 5 อาคารรังวัดและทำแผนที่ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี