ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
          เรื่อง  กำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ
                     นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
                     การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
                                   
                                
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  8  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.2543
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง   จึงกำหนดนโยบาย    เรื่อง   การจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  เพื่อให้คณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดใช้เป็นเกณฑ์ในการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
จัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม   การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอุตสาหกรรม    และพิจารณาเกี่ยวกับคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินไว้   ดังนี้
            ข้อ  1  ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค์ จะให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น    ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
              (1)  ที่ดินเปล่าต้องจัดให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า  20  ตารางวา  และมีความกว้างไม่น้อยกว่า
8.00  เมตร   ความยาวไม่น้อยกว่า 10.00  เมตร   เว้นแต่ข้อบัญญัติของท้องถิ่นใดกำหนดไว้สูงกว่า ก็ให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้น  โดยตำแหน่งที่ดินให้มีเขตติดต่อกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น ถนน สวน
สนามเด็กเล่น  สนามกีฬา  พื้นที่ส่วนกลางสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรหรือการสันทนาการ   
ที่จอดรถส่วนกลาง    ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน  ห้องอาหารสำหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องต้นและหรือ
สาธารณูโภคอื่นที่ใช้ประโยชน์ลักษณะเดียวกัน
           (2)  ที่ดินพร้อมอาคาร ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า   16   ตารางวา  และมีความกว้างไม่น้อยกว่า
4.00  เมตร    
           (3)  พื้นที่ส่วนอื่นซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดไว้ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแล้ว  เช่น  สำนักงาน  สโมสร  เป็นต้น   ต้องจัดให้มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับ
สำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 64
ตารางเมตร  อาคารดังกล่าวจะต้องอยู่บนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและจะเก็บ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไม่ได้ 
ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
              ข้อ  2   เมื่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแล้วให้ถือว่าที่ดิน
ดังกล่าวตามข้อ  1 (1)  หรือที่ดินพร้อมอาคารตามข้อ  1 (2)  เป็นสาธารณูปโภค   ส่วนที่ดินที่เป็นที่ตั้ง
สำนักงาน   สโมสร  ฯลฯ   ผู้จัดสรรที่ดินต้องโอนให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
เนื้อที่ไม่น้อยกว่า  20  ตารางวา   และให้เป็นสาธารณูปโภคด้วย
                  ประกาศนี้ไม่ให้ใช้บังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ได้ยื่นคำขออนุญาตไว้ก่อนประกาศนี้
ใช้บังคับ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2548
 
นายสุจริต   ปัจฉิมนันท์
        ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
                                      
c:\documents\mywebslaw.htm c:\documents\mywebslaw.htm