กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต

และการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

..  ๒๕๔๔                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตร ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน .. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตร ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตร ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินให้ยื่นคำขอตามแบบ จ.. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมหลักและรายละเอียดตามมาตร ๒๓ จำนวน ๑๓ ชุด หรือตามจำนวนที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด

                        ข้อ ๒ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตรวจสอบค่าขอตามข้อ ๑ แล้วเห็นว่าไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินดำเนินการส่งหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

                        ในกรณีผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินไม่ดำเนินการยื่นหลักฐานและรายละเอียดเพิ่มเติมในระยะเวลาที่กำหนด หรือได้ยื่นหลักฐานและรายละเอียดภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตรวจสอบแล้วเห็นว่าหลักฐานและรายละเอียดยังไม่ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งไม่รับคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมส่งหลักฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องคืนให้แก่ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน                      

                         ในกรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตรวจสอบแล้วเห็นว่าหลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่นพร้อมคำขอตามวรรคหนึ่งหรือหลักฐานและรายละเอียดที่ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ กำหนดตามวรรคสองครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสั่งรับคำขอ อนุญาตทำการจัดสรรที่ดินและรีบเสนอคำขอดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็วพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ขอ อนุญาตทำการจัดสรรที่ดินทราบ

                        ข้อ ๓ เมื่อคณะกรรมการได้รับคำขอตามข้อ ๒ แล้ว คณะกรรมการต้องพิจารณาตาม ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง

                        ในกรณีที่คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรและ ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินได้ดำเนินการกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินครบถ้วนแล้ว ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามแบบ จ.. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ ๔ ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินให้ทำเป็นคู่ฉบับ มอบให้ผู้จัดสรรที่ดินฉบับหนึ่งอีก ฉบับหนึ่งเก็บไว้ ณ สำนักงานที่ดิน

 

                                                                                     ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๓  สิงหาคม  ..  ๒๕๔๔

 

 

                                                                      (นายสมบัติ  อุทัยสาง)

                                                                 รัฐมนตรีว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนที่ 78 ก วันที่ 10  กันยายน  2544)


หมายเหต: เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ..  2543 บัญญัติให้การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 


 

จ.ส. ๑


เลขรับที่ ...........................................
วันที่  ..............................................
 .....................................................

 เจ้าหน้าที่

คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน


 

ผู้ขอทำการจัดสรรที่ดิน

 

 

 

 


ชื่อ
.......................................................อายุ..................ปี สัญชาติ............................. ที่อยู่/ที่ตั้ง

สำนักงาน  เลขที่ ................ตรอก/ซอย........................ ถนน..............................หมู่ที่.................

ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด........................โทรศัพท์..............

ชื่อสำนักงานจัดสรรที่ดิน............................................โครงการ.................................................

ที่ตั้งเลขที่...................ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................หมู่ที่.....................

ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต...................จังหวัด............................โทรศัพท์................

ที่ดินที่ขอทำการจัดสรร

 

 

 

 

 

 

 

 


จำนวน
......................แปลง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น.................ไร่..................งาน.....................ตารางวา

. โฉนดที่ดินเลขที่.................ระวาง...................เลขที่ดิน...................หน้าสำรวจ....................

     ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด..................................

     เนื้อที่....................................ไร่.........................................งาน..............................ตารางวา

. หนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่.....................เล่ม..............................หน้า.....................

     เลขที่ดิน..........................................สารบบเล่ม........................................หน้า.....................

     ระวางรูปถ่ายทางอากาศชื่อ...................หมายเลข.................แผ่นที่..............หมู่ที่.................

     ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต............................จังหวัด..........................................

     เนื้อที่...................................ไร่.......................................งาน ................................ตารางวา

(ถ้ามีที่ดินที่ขอทำการจัดสรรมากกว่า ๑ แปลง ให้ทำบัญชีต่อท้าย)

ที่ดินที่มีภาระผูกพัน

 

 

 

 

 

 

 

จำนวน..................แปลง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น....................ไร่....................งาน...................ตารางวา

. โฉนดที่ดินเลขที่.........ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต...................จังหวัด...................

     มีภาระผูกพัน......................................................................................................................

. หนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่....................เล่ม......................หน้า.............................

     เลขที่ดิน.................................สารบบเล่ม..................................หน้า...................................

     ระวางรูปถ่ายทางอากาศชื่อ..........................หมายเลข..............แผ่นที่................หมู่ที่...........

     ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต................................จังหวัด...............................

     มีภาระผูกพัน.....................................................................................................................

(ถ้ามีที่ดินที่ขอทำการจัดสรรมากกว่า ๑ แปลง ให้ทำบัญชีต่อท้าย)

หลักฐานและรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โฉนดที่ดิน รวม ............... ฉบับ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ รวม ................. ฉบับ
 
บันทึกความยินยอมให้ทำการจัดสรรที่ดินของผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับจำนอง ซึ่งระบุจำนวนเงิน ที่ผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง ส่วนที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภค หรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะไม่ต้องรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจำนอง
 
แผนผังแสดงจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่ขอจัดสรร  และเนื้อที่โดยประมาณของที่ดินแต่ละแปลง
 
โครงการการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  การปรับปรุงอื่น ๆ รวมทั้งวิธีการจำหน่ายและการชำระราคาและค่าตอบแทน
 
แผนผัง รายละเอียด  และรายการก่อสร้าง ประมาณการค่าก่อสร้าง  และกำหนดเวลาที่จะทำให้แล้วเสร็จ
 
แผนงาน  โครงการ และระยะเวลาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
 
แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร
 
ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินซึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน
 
ชื่อธนาคาร  หรือสถาบันการเงินซึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
 
........................................................................................................................
ผู้ขอ  ขอยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินพร้อมด้วยหลักฐานและรายละเอียดที่กล่าวข้างบนนี้ต่อ
 
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  สาขา ..............................................................................................................
 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ........................................................... สาขา ..................................................................
 

 

                                                                                       ลงชื่อ .................................................................................. ผู้ขอ
                                                                                              ( ................................................................................. )
                                                                                               วันที่ ..........................................................................

 


จ.ส. ๒

ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน


                                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓   คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ............................................................... ออกใบอนุญาตฉบับนี้  เพื่อแสดงว่า .............................. .............................................................................................. ที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ ............................................. ตรอก/ซอย .............................................. ถนน .................................................................. หมู่ที่ ................................ ตำบล/แขวง ............................................ อำเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................................. ชื่อสำนักงานจัดสรรที่ดิน .......................................................................... โครงการ ..................................................... ที่ตั้งเลขที่ ........................... ตรอก/ซอย ................................................. ถนน ............................................................. หมู่ที่ ....................... ตำบล/แขวง ................................................. อำเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด .......................................... เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามโฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ...................... ตำบล/แขวง .............................................. อำเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ............................................................... ตามแผนผัง โครงการ และวิธีการแนบท้ายใบอนุญาตนี้

 

                                                                              ออกให้ ณ วันที่ ............................................. พ.ศ. ..................

 

                                                                                                    (...............................................................)

                                                                                                      ประธานกรรมการ