1. กฎกระทรวง (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 (*ยกเลิก )

                          2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ​(*ยกเลิก )

                          3.​ กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522(*ยกเลิก )

                          4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 (*ยกเลิก )

                          5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2541) ออกตาม​ความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 (*ยกเลิก )

                          6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 (*ยกเลิก )

                          7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 (*ยกเลิก )

                          8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 

                          9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 

                          10. กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
                              และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด พ.ศ.2553

                          11. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ.2553