คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

 

       1.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.89/2551 คดีหมายเลขแดงที่ อ.564/2557

       2.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.899/2552 คดีหมายเลขแดงที่ อ.292/2558

       3.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.154/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ.917/2560

       4.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.233/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1837/2559

       5.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 1355/2559 คำสั่งที่ 77/2562

       6.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 223/2560 คำสั่งที่ 132/2561

         7.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 222/2547 คำสั่งที่ 593/2546

       8.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 228/2559 คำสั่งที่ 534/2558

      9.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 248/2561 คำสั่งที่ 162/2561

      10.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 20/2548 คำสั่งที่ 293/2548

      11.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 467/2546 คำสั่งที่ 325/2547

      12.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 853/2558 คำสั่งที่ 326/2559

        15.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 95/2547 คำสั่งที่ 523/2547

      16.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 326/2546 คำสั่งที่ 584/2546

      17.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 1382/2559 คำสั่งที่ 594/2560

       18.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 387/2555 คำสั่งที่ 628/2555

      19.คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ 291/2545 คำสั่งที่ 640/2545