ระเบียบกรมที่ดิน

               

               1.ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ.2523

            2.ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536

            3.ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2537 ​

        4.ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542 

        5.ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2547

        6.ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าว และนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว พ.ศ.2547  

           7.ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ.2554 

           8.ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และการจัดทำหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดขึ้นใหม่ พ.ศ.2555 

           9.ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ         
           ห้องชุดหรือการจดแจ้งรายการในสารบัญสำหรับจดทะเบียน พ.ศ.2555

 

คำสั่งและประกาศกระทรวงมหาดไทย

 

        1.คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 198/2551 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

        2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

        3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522