หนังสือเวียนจัดสรรที่ดิน ปี พ.ศ.2548 

 

  1.หนังสือ ที่ มท 0517.2/ว 03620 ลว.3 ก.พ 2548 เรื่อง ขอให้สนับสนุนการเคหะแห่งชาติในการจัดทำ " โครงการบ้านเอื้ออาทร" ระยะที่ 4

  2.หนังสือ ที่ มท 0517.2/ว 10915 ลว.5 เม.ย 2548 เรื่อง ผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน

  3.หนังสือ ที่ มท 0517.2/ว 1881 ลว.17 มิ.ย 2548 เรื่อง การแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

  4.หนังสือ ที่ มท 0517.2/ว 29552 ลว.23 ก.ย 2548 เรื่อง การจดแจ้งการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม                 
  แห่งประเทศไทย

  5.หนังสือ ที่ มท 0517.2/ว 29713 ลว.27 ก.ย 2548 ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน       
  เพื่อการอุตสาหกรรม

  6.หนังสือ ที่ มท 0517.2/ว 37005 ลว.30 พ.ย 2548 ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้ง
  สำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในการการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม การจัดสรรที่ดิน
  เพื่อเกษตรกรรมและการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

  7.หนังสือ ที่ มท 0517.2/ว 37332 ลว.6 ธ.ค 2548 เรื่อง ปัญหาค่าใช้จ่ายบำรุงสาธารณูปโภค

  8.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0517.2/ว 18360 ลว.21 มิ.ย 2548 เรื่อง การแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตทำการ 
  จัดสรรที่ดิน