​​

          ในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด(ฉบับที่ ๔)    พ.ศ.๒๕๕๑ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ จดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดพ.ศ.๒๕๒๓กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดต้องยื่นคำขอพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินและอาคารนั้นตั้งอยู่ ดังนี้
       ๑. โฉนดที่ดิน
       ๒. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุดแต่ละอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีมาตราส่วน ๑: ๕๐๐ หรือ ๑ : ๑๐๐๐หรือความเหมาะสม รวมทั้งแสดงเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะตามสภาพความเป็นจริง
       ๓. แผนผังแสดงรายละเอียดของอาคารชุดแต่ละชั้นโดยระบุความกว้าง ความยาว ความสูง และ เนื้อที่รวมทั้งหมายเลขประจำของห้องชุดแต่ละห้องชุด      
 (โดยแผนผังอาคารชุดต้องตรงกับที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น)
       ๔. แผนผังและรายการแสดงรายละเอียดของห้องชุดทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด
       ๕. บัญชีแสดงรายการเกี่ยวกับอัตราส่วนที่เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามแบบ อ.ช.๕
       ๖. คำรับรองเป็นหนังสือของผู้ยื่นคำขอว่าอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจากภาระผูกพันใด ๆ เว้นแต่การจำนองอาคารรวมกับที่ดิน
       ๗. ร่างข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
       ๘. ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร       
 ในกรณีที่อาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้น ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายควบคุมอาคารใช้บังคับ
       ๙. ใบอนุญาตหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้เพื่อแสดงว่าอาคารนั้นได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
      ๑๐. หลักฐานของผู้ยื่นคำขอ
            ๑๐.๑ บุคคลธรรมดา ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หากเป็นกรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นกระทำแทนให้แสดงใบมอบอำนาจ รวมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้รับมอบด้วย 
            ๑๐.๒ นิติบุคคล
                    - หนังสือรับรองการจดทะเบียนของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
                    - หนังสือบริคณห์สนธิ
                    - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนพาณิชย์รับรองแล้วในปัจจุบัน
                    - รายงานการประชุมกรรมการบริษัท
                    - ใบทะเบียนการค้า
                    - การจดทะเบียนการค้ากับสรรพากร
                    - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท
​            ๑๑. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
                    (๑) ค่าคำขอ ๒๐ บาท
                    (๒) ค่าจดทะเบียนอาคารชุด ๒,๐๐๐ บาท
                    (๓) ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.๒) ห้องชุดละ ๒๐๐ บาท
                    (๔) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศรายละ ๒๐ บาท
                    (๕) ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ๒,๐๐๐ บาท
                    (๖) ค่าพยานได้แก่พยานคนละ ๒๐ บาท​