​​​

การประชุมพิจารณาคัดเลือกกระบวนงาน 

สำหรับทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ


​​​

กลับหน้​​​​า​​ห​​​​​​ลัก​​