​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     ​การประเมินความเสี่ยงการทุ​จริต ประ​จำปีงบปร​ะมาณ ​พ.ศ. ๒๕๖๔

    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔​

​​