​​​​​​

    ​การประเมินความเสี่ยงการทุ​จริตและประพฤติมิชอบ​ ประ​จำปีงบปร​ะมาณ ​พ.ศ. ๒๕๖๕

    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖​๕​​

​​​​​

​​