การเตรียมความพร้อมของสถานที่นับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดินฯ

เมื่อวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น ๓ กรมที่ดิน 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.


363367.jpg363369.jpg
363370.jpg363365.jpg
127448-1.jpg ​​