​​​​​​

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม รองอธิบดีกรมที่ดิน
ให้สัมภาษณ์กับศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สนง. ป.ป.ช.
ในโครงการวิจัยเรื่อง
"พฤติกรรมของข้าราชการในการปฎิบัติงานตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย"
ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมที่ดิน วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

​​​​
​​​