นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน 

เป็นประธานประชุมกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธ​รรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕

วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖​๔


​ ​Image00001_jpg.jpg
Image00002_jpg.jpgImage00003_jpg.jpg
Image00004_jpg.jpgImage00005_jpg.jpg
Image00007_jpg.jpgImage00010_jpg.jpg
Image00012_jpg.jpg ​​

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น โดยมีอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานฯ 

ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ในวันอังคารที่ ๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมที่ดิน 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

​ ​

​​กลับหน้​​​​า​​ห​​​ลัก​​