​​

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน
นำบุคลากรกรมที่ดินส่วนกลาง 

เยี่ยมชมเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร​​​

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

​ ​12242019_๑๙๑๒๒๔_0012.jpg
12242019_๑๙๑๒๒๔_0009.jpg12242019_๑๙๑๒๒๔_0026.jpg
12242019_๑๙๑๒๒๔_0111.jpg12242019_๑๙๑๒๒๔_0064.jpg
12242019_๑๙๑๒๒๔_0076.jpg12242019_๑๙๑๒๒๔_0092.jpg