​กรมที่ดินนำโดยนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ เข้ารับรางวัล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อิมเเพ็ค เอ็กซิบิชั่นฮอล์ ๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมเเพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒


​​ ​THI-4907.jpg
THI-4632.jpgTHI-4648.jpg
THI-4814.jpgTHI-4904.jpg
​ ​THI-4984.jpg