​​​

ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน 

และบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน

เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์ปรับชันสากล (ประเทศไทย)

และรับรางวัล​​​การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒​ (ITA Awards)

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล ๖ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


​​THI-4814-1.jpg
THI-4648.jpgTHI-4646.jpg
THI-4935.jpgTHI-4984.jpg
THI-4910.jpg