​​​​​​​​​​​​​​

เอกสารโครงการข้าราชการยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐

 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

​แบบสอบถามก่อนอบรม​​​​​
​ ​QR Code เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร นายประทีป  เจริญพร ​ ​
​          การเสริมสร้างจิตสำนึก (Service Mind) และหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชนและดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ตามรอบพระยุคลบาท​​
​​ QR Code เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร นายอุทิศ  บัวศรี ​​
          ​คะแนน ITA ๒๕๖๐
          ​พรบ. / ประกาศ / ระเบียบ ต่างๆ​​
​          การบรรยาย "กฎหมายและการปลูกฝังวิธีคิดเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ"
          ประวัติวิทยากร นายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.​​
​แบบสอบถามหลังอบรม
แบบประเมินผลความพึงพอใจโคร​งการข้าราชการกรมที่ดิน
ยุคใหม่ ไม่รับ 
ไม่โกง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑