​​​​

​เอกสารประกอบโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

​​

​​​การบริหารงานบุคคลกับแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมที่ดิน 
โดย นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร ผู้อำนวยการกองการเจ้​าหน้าที่​


การสร้างจิตสำนึก (Service Mind) ธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน
และการดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นายเปลี่ยน  แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน / หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน


ภัยของการทุจริต และความสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต
โดย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้แทน

​- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล ​และประโยชน์ส่วนรวม ฯ

- สาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ด้านการปราบปราม​​


- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลแ​ละประโยชน์​ส่วนรวม (ใช้ในการบรรยาย)​​​

- กฎหมาย ป.ป.ช. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ​(ใช้ในการบรรยาย)​