​​หน้าหลัก​
ชั้นความเร็วเลขที่หนังสือ​วัน/เดือน​/ปี​เรื่อง
ที่ มท 0503.2/ว 2605124/11/2563ขอส่งแผ่นรองเซ็นสลิปเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)​
ที่ มท 0503.2/ว 2376526/10/2563ระบบการประเมินคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA)​
​​​ด่วนที่สุดที่ มท 0503.2/ว 23723​26/10/2563การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564​
- รายละเอียดรหัสกิจกรรมย่อย สำหรับปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564
- รายละเอียดความสัมพันธ์ของรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564​​
- วิธีการบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS​​
​​ด่วนที่สุดที่ มท 0503.2/22372​7/10/2563​​การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ​
ด่วนที่สุดที่ มท 0503.3/ว 1970631/8/2563หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)​
ที่ มท 0503.2/ว 154928/7/2563แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​
ด่วนที่สุดที่ มท 0503.3/ว 130929/6/2563​การรับเงินผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC QR Code) สำหรับหน่วยงานย่อย​
ที่ มท 0503.2/ว 124142/6/2563แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2​
ที่ มท 0503.2/ว 923728/4/2563​​หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี​
ที่ มท 0503.2/ว 849016/4/2563​การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS​
​​ด่วนที่สุดที่ มท 0503.2/ว 583316/3/2563​​การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายละเอียดรหัสกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายละเอียดความสัมพันธ์ของรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- วิธีการบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS​
​ด่วนที่สุดที่ มท 0503.2/ว 5192​9/​3/2563การตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562​​
ที่ มท 0503.3/ว 167527/1/2563​​เปิดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS​​
​ด่วนที่สุดที่ มท 0503.2/ว 416/1/2563​การตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
แบบรายงานผลการตรวจสอบ (ดาวน์โหลด)
ด่วนที่สุด​ที่ มท 0503.2/ว 673/1/2563การตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- หน่วยเบิกจ่าย 1500500037-1500500065 (ดาวน์โหลด)
- หน่วยเบิกจ่าย 1500500066-1500500095 (ดาวน์โหลด)
- หน่วยเบิกจ่าย 1500500096-111/124-126/957 (ดาวน์โหลด)
- แบบรายงานผลการตรวจสอบ (ดาวน์โหลด​)