​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​การโอนจัดสรรงบประมาณราย​จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    1.) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ​​​จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

​​ครั้งที่ครั้งที่
ครั้งที่​ครั้งที่
ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่
​​​​1 (p.1-40)​1 (p.41-67)​​​​23​​​​​​​4​​​5​​​​6​
​7​
8​9​10​​
​11​
​12​
​​13​
​14​15​​16​17​​​18​​​19​​​​​​20​
​21​​22​23​24​25​​2627
​29​30​​31​32​33​34​
​​35​​36​​37​​38​39​​40​41​​
​42​4344​​45​​​46​​47​48​
​49​​50​​51​52​53​​54​55
​56​57​​58​​5960​​​6162​
​6364​​​65​66​​67​68​69​​
​​70​71​​72​73​​74​75 (p1-20)​75 (p.21-27)
​7677​78​79​​80​​81​82​
​83​
 

2.) ​หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี      New!!
​• หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 135 ลว.14 ส.ค. 2563
​• หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 145​ ลว.28 ส.ค. 2563
​• แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน​
​• แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เอกสารสำรองเงินประเภท CX)​

3.) เอกสารอื่นๆ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​• ​​​​​​​​​​​แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25​63​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​• ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 (Mapping)
แบบฟอร์มค่าสาธารณู​ปโภค
• ข้อมูลค่าน้ำประปาค้างชำระ​

​​4.) ​ข้อมูลเบิกหักผลักส่ง (B7)​
​• ส่วนกลาง (ดาวน์โหลด)​
• ภูมิภาค​​​ (ดาวน์โหลด)​