​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​การโอนจัดสรรงบประมาณราย​จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    1.) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ​​​จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.) เอกสารอื่นๆ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​• ​​​​​​​​​​​แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25​63​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​• ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 (Mapping)
แบบฟอร์มค่าสาธารณู​ปโภค
• ข้อมูลค่าน้ำประปาค้างชำระ​ New!

​​3.) ​ข้อมูลเบิกหักผลักส่ง (B7)​
​• ส่วนกลาง (ดาวน์โหลด)​
• ภูมิภาค​​​ (ดาวน์โหลด)​