​​ประกาศแจ้งเตือนระวังการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินผ่านการหลอกลวงแบบPhishing​
ประกาศแจ้งเตือนระวังการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินผ่านการหลอกลวงแบบ Phishing
กล่าวโดยทั่วไป
ทีมงาน ThaiCERT ได้รับการแจ้งเหตุการณ์การหลอกลวงแบบ Phishing [1] เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของสถาบันการเงินในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ โดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือแฮกเกอร์จะสร้างเว็บเพจที่มีรูปแบบคล้ายกับเว็บเพจของสถาบันการเงินนั้นๆ แล้วส่งอีเมล์เพื่อหลอกให้ผู้เสียหายเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าเว็บเพจที่แฮกเกอร์ได้สร้างขึ้น ซึ่งข้อมูลที่หลอกให้กรอกได้แก่ ข้อมูลรหัสบัตรเครติดusername/password หมายเลขบัญชี หรือข้อมูลรหัส ATM เป็นต้น


รูปแบบการหลอกลวง

ผู้ไม่ประสงค์ดี หรือแฮกเกอร์จะส่งอีเมล์ที่มีหัวข้ออีเมล์ และเนื้อหาของอีเมล์ที่ทำให้ผู้รับเชื่อว่าเป็นอีเมล์ที่ส่งจากสถาบันการเงินจริงๆ โดยที่ในเนื้อหาอีเมล์อาจจะระบุถึงคำเชื้อเชิญ หรือคำชักจูงให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินนั้นๆ คลิกลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บของผู้ไม่ประสงค์ดีที่ปลอมแปลงเป็นหน้าเว็บ สำหรับรับข้อมูลสำคัญด้านการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตของลูกค้า หากผู้เสียหายหลงเชื่อกรอกข้อมูลต่างๆ เข้าไปผู้ไม่ประสงค์ดี หรือแฮกเกอร์ก็จะได้รับข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นทันที


ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

1. ผู้เสียหายที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินอาจจะสูญเสียเงินในบัญชี หรือวงเงินในบัตรเครดิตที่ผู้ไม่ประสงค์ดี หรือแฮกเกอร์นำไปใช้จ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอาจถูกเปิดเผยในอินเทอร์เน็ต หรือถูกนำไปใช้ในทางเสียหายได้


วิธีแก้ไขและวิธีการป้องกัน

1. ลูกค้าของสถาบันการเงินควรมีความตระหนักต่อความเสี่ยงของการหลอกลวงนี้ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของอีเมล์ที่ได้รับจากสถาบันการเงินว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่
2. โดยปกติสถาบันการเงินส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มีนโยบายในการส่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการแจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านหรือขอรับบัญชีใหม่หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ตทางอีเมล์ ถ้ามีอีเมล์จากธนาคารให้เชื่อไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นการหลอกลวง
3. ลูกค้าต้องตรวจสอบลิงก์ที่ปรากฏในอีเมล์ว่าทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บของสถาบันการเงินแห่งนั้นจริงหรือไม่ หากจำเป็นต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว
4. การเข้าใช้งานเว็บทางด้านธุรกรรมการเงินของสถาบันการเงินต้องอยู่ในรูปแบบของการเข้ารหัสแบบHTTPS เท่านั้น ตัวอย่างชื่อเว็บไซต์ควรเป็น https://www.examplebank.com เป็นต้น
5. สถาบันการเงินต้องแจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยง และการหลอกลวงชนิดนี้ให้กับลูกค้ารับทราบ
6. หากไม่มั่นใจในอีเมล์หรือเว็บเพจที่เข้าใช้งานลูกค้าควรโทรศัพท์ติดต่อไปยังสถาบันการเงิน เพื่อยืนยันความมั่นใจก่อนเข้าใช้งานระบบธุรกรรมด้านการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
            7. ศีกษาข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมแนวทางป้องกันข้อมูลจาก : ชวลิต ทินกรสูติบุตร และ กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล​

​​