​​PROJECTOR (โปรเจกเตอร์)โปรเจกเตอร์แบบ DLP : โปรเจกเตอร์ลักษณะนี้จะทำงานโดยอาศัยความเฉี่อยของดวงตามนุษย์ด้วยการฉายแสงสีพื้น (RGB) ทั้งสามสีคราวละหนึ่งสีบนจอ โดยแสงจะถูกส่งไปยัง Color – Wheel เพื่อสร้างเป็นสีเขียว แดง และน้ำเงินสลับกันไป จากนั้นแต่ละสีจะถูกส่งไปที่ชิป DMD (Digital Mirror Device) ซึ่งจะมีกระจกปรับทิศอยู่บนพื้นผิวสำหรับสร้างจุดภาพแต่ละภาพ ซึ่งสีและความสว่างที่เกิดขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาที่กระจกสะท้อนแสงไปยังโปรเจกเตอร์ออปติก ซึ่งการทำงานด้วยการใช้เทคนิคนี้โปรเจกเตอร์จะให้คุณภาพภาพและความสว่างในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ยังทำให้สามารถออกแบบโปรเจกเตอร์ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดต่างกันไป


การสะท้อนแสงลักษณะต่างๆ ของจอภาพ
1. สะท้อนแสงแบบกระจาย : สำหรับการใช้เป็นชุดโฮมเธียเตอร์​- ไม่รวมแสง : จอภาพจสะท้อนแสงได้ทุกทิศทางทำให้จอภาพลักษณะนี้เหมาะทั้งการแขวนและตั้งโต๊ะและ เนื่องจากจอภาพไม่มีการรวมแสงที่มาตกกระทบ ทำให้จอภาพมีมุมมองที่ก้าวแต่จะให้ความคมชัดดีที่สุด เมื่อใช้งานในสภาพแสงที่ค่อนข้างมือเท่านั้น


2. สะท้อนแสงตามปกติ : สำหรับงานนำเสนอหรือพรีเซนเทชัน- สำหรับโปรเจกเตอร์แบบแขวน : จอภาพลักษณะนี้จะให้มุมตกกระทบของแสงเท่ากับมุมสะท้อน ส่วนจะมีการรวมแสงมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้งาน ด้วย เหตุนี้จอภาพจึงมีมุมมองที่ค่อนข้างจำกัด แต่ก็ให้ความคมชัดที่ดีแม้ในสภาพแสงที่สว่าง


3. สะท้อนแสงกลับทางเดิม : สำหรับงานนำเสนอหรือพรีเซนเทชัน​- สำหรับโปรเจกเตอร์แบบตั้งโต๊ะ : ด้วยลักษณะพิเศษของจอภาพ ทำให้เมื่อมีแสงมากระทบแสงจะสะท้อนกับไปในทิศทางเดิม แต่คุณสมบัติส่วนใหญ่ก็ยังคงคล้ายคลึงกับจอภาพในข้อที่สอง ทังมุมมองที่จำกัดและความคมชัดของภาพแม้ในที่สว่าง แต่ลักษณะการใช้งานจะต่างกัน


​​ข้อมูลจาก : www.dcomputer.com