​​Suriyan​

Suriyan
“ Suriyan เป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นทางเลือกในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้องการความประหยัด มีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน


Suriyan คืออะไร?

Suriyan เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดย SIPA เห็นว่าการที่ประชากรในชาติจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่เป็น ซอฟต์แวร์เชิงพานิชนั้น นอกจากจะสิ้นเปลืองและไม่ปลอดภัยแล้ว เราจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ทาง SIPA จึงพัฒนาระบบปฏิบัติการ Suriyan ที่เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สทั้งระบบขึ้นมาให้ใช้งาน

ทำไมต้องใช้ Suriyan?


Suriyan ปลอดภัยจากไวรัส

- Suriyan ไม่มีค่าลิขสิทธิ์การใช้งาน

- Suriyan สามารถคัดลอกและแจกจ่ายได้

- Suriyan เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส

- Suriyan มีโปรแกรมให้เลือกใช้กว่า 4,000 โปรแกรม