​​

สรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับที่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมงบประมาณที่ได้รับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 561,002,600
  โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2561) 561,002,600
   กิจกรรมหลัก การขยายระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริการ  
     
2แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน27,990,30027,066,900
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ : รายจ่ายเพื่อการบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน 
 งบบุคลากร 27,843,10026,927,700
 งบดำเนินงาน   (ในส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ)147,200139,200
   - ค่าเช่าบ้าน78,00078,000
   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ)69,20061,200
3แผนงานพื้นฐานด้าน : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ           124,441,700
 ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน  
 งบดำเนินงาน (ส่วนกลาง)121,719,700121,719,700
   - ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์44,883,70044,883,700
   - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 76,836,00076,836,000
     (ค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน และ     ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ISP)             
 งบดำเนินงาน  (ในส่วนของ สทส.)1,520,0001,508,000
  ค่าตอบแทน  
   - ค่าอาหารทำการนอกเวลา32,00032,000
  ค่าใช้สอย  
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ80,00080,000
   - ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร72,00072,000
   - ค่าจ้างเหมาบริการ (จ.วิเคราะห์ และ พขร.)624,000612,000
   - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม200,000200,000
   - ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ120,000120,000
  ค่าวัสดุ  
   - วัสดุสำนักงานทั่วไป200,000200,000
   - วัสดุคอมพิวเตอร์300,000300,000
  งบลงทุน            01,214,000
     - รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้)  จำนวน  1 คัน -1,214,000
  รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น151,082,800712,511,200