​​​​[ย้อนกลับ]


1. งานพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (29,510,300 บาท)​
งบรายจ่าย วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
(บาท)
งบบุคลากร 27,843,100
เงินเดือน (รวมส่วนควบต่างๆ)26,168,200
ค่าจ้างประจำ​290,900
พนักงานราชการ1,384,000
งบดำเนินงาน 1,667,200
ค่าตอบแทน 110,000
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ-
ค่าเช่าบ้าน78,000
ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ32,000
ค่าใช้สอย 1,057,200
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ80,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร72,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม69,200
ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้าง)624,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม200,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ12,000
ค่าวัสดุ 500,000
วัสดุสำนักงานทั่วไป200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์300,000

​​​​​2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (154,013,400 บาท)​ ​
งบรายจ่าย วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
(บาท)
งบดำเนินงาน 121,719,700
ค่าใช้สอย 
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ44,8837,000
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน76,836,000
งบลงทุน 32,293,700
โครงการจัดทำระบบกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเพื่อบริการประชาชน32,293,700
  ​​