​​แนะนำเว็บไซต์ - www.NECTEC.or.th

www.NECTEC.or.th


              ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics andComputerTechnologyCenter : NECTEC หรือเนคเทค) ก่อตั้งขึ้นโดยมติค​​ณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 โดยในระยะเริ่มต้นมีสถานะเป็นโครงการภายใต้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี


ภารกิจหลักของเนคเทค ได้แก่
              - การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ
              - การดำเนินการวิจัยเอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม
              - การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม และสารสนเทศ
              - การทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ