​ที่ ​รายการ
หนังสือ/บันทึกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑​บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/๕๑๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๒๕๘๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔​ - [ยกเลิกการรายงานปัญหาอุปสรรคฯ]
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๕๔๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (อ้างถึง)
บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/
หนังสือ/บันทึกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑​บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/๔๑๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒​หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๕๔๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓​หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๐๔๓๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (อ้างถึง)
๔​​ตารางรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัล ในรอบ ๑ ปี (ธันวาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๑)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
๕​​แบบฟอร์มรายงานปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัล (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) --> PDF File    MS-Word
หนังสือ/บันทึกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
​๑ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๐๔๓๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
​๒ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๕๓๙๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (อ้างถึง ๑)
​๓ หนังสือสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๒๐๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ (อ้างถึง ๒)
​๔ ​คู่มือการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน และข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน (สำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการศูนย์ข้อมูลฯ(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
​๕ แบบฟอร์มรายงานปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัล
คลิกตัวอย่าง /คลิกแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
​๖ วิธีการคำนวณค่าตัวเลขกรอกในแบบฟอร์มรายงาน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
​๗ รายงานผลโครงการตรวจติดตามงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านรังวัดและ
ลงที่หมายแผนที่ พร้อมปรับปรุงภาพลักษณ์เอกสารสิทธิในระบบดิจิทัล"​ ในพื้นที่โครงการศูนย์ฯ ระยะที่ ๒
๘​ ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการควบคุมและกำกับดูแลให้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
                  คำแนะนำการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน
                 และ Link เว็บไซต์สถิติการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละสำนักงานที่ดิน
​ ​ ​
​๑ การตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๑)
จำนวน ๗๓ แห่ง
​๒การตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน (สำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการศูนย์ข้อมูล ระยะที่ ๑)
​๓ การ​ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน (สำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการศูนย์ข้อมูล ระยะที่ ๒)
รายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในแต่ละสำนักงานที่ดิน​
       รายงานผลการจัดลำดับการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในแต่ละสำนักงานที่ดิน​ ​ ​
​ ​ สื่อการสอนการตรวจสอบและการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์
(โดยกองเทคโนโลยีทำแผนที่ - กทผ.)
๑​​การตรวจสอบข้อมูลโฉนดที่ดิน ที่มีข้อมูลทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง
๒​การสอบถาม GIS ผ่านโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล (UDM)
๓​การนำเข้ารูปแปลงที่ดินประเภทแบ่งแยกผ่านโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล (UDM)
​๔การนำเข้ารูปแปลงที่ดินประเภทรวมแปลงผ่านโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล (UDM)
๕​การนำเข้ารูปแปลงที่ดินประเภทแก้ไขรูปแปลงผ่านโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล (UDM)
​๖การนำเข้ารูปแปลงที่ดินประเภทดิจิไทซ์ผ่านโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล(UDM)
​๗​การนำเข้ารูปแปลงที่ดินประเภทการลงระวางด้วย XML ผ่านโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล (UDM)