​​​​[ย้อนกลับ]​​

งบรายจ่าย วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร 
(บาท)
งบบุคลากร 24,808,800
เงินเดือน (รวมส่วนควบต่างๆ)23,549,100
ค่าจ้างประจำ231,400
พนักงานราชการ1,028,300
งบดำเนินงาน 1,475,500
ค่าตอบแทน 236,000
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ24,000
ค่าเช่าบ้าน180,000
ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ32,000
ค่าใช้สอย 1,039,500
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ80,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร72,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม51,500
ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้าง)624,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม200,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ12,000
ค่าวัสดุ 500,000
วัสดุสำนักงานทั่วไป200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์300,000
  
รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 26,584,300