W-17_JPG.jpg

 

                  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของกรมที่ดิน ประจำปี       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์ความรู้ "คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้ระบบงานโปรแกรมให้บริการข้อมูลที่ดินและแผนที่ (Land Map Service : LMS)  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ฯ กรมที่ดิน