ข้อมูล เอกสาร องค์ความรู้ ที่นำไปเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าค้นหาข้อมูลทาง Internet