​วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน

         สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินของกรมที่ดิน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ และแนะนำการใช้งานระบบการให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน เพื่อให้สำนักงานที่ดินนำไปใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินและประชาชนทั่วไป ท่านสามารถ Download วีดีทัศน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่  >>>> DOWNLOAD <<<<

         หนังสือสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๔/ว ๑๒๕๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน กรมที่ดิน