‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

304
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. โครงสร้างของหน่วยงาน​
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่​
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. Q&A (ถาม-ตอบ)​
 9. Social Network​
 10. แผนการดำเนินงานประจำปี
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14. ​คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ​
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ​
 17. E-Service​
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี​
 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี​
 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต​
 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น​
 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม​
 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต​
 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร​
 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี​
 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน​
 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน​​

 

<<< กลับสู่หน้าหลัก