‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ ‭[2]‬

683

กรกฎาคม 2562

5 กรกฎาคม 2562 ประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมความโปรงใส และป้องกันการทุจริต

4 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดกาฬสินธุ์

ธันวาคม 2561

5 ธันวาคม 2561 วันพ่อแห่งชาติ 2561

 

พฤศจิกายน 2561

22 พฤศจิกายน 2561 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2/2562

 

ตุลาคม 2561

22 ตุลาคม 2561 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1/2562

 

 

 

 

<< รวมกิจกรรมสำนักงานที่ดิน
<< เมนูหลัก