‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ ‭[2]‬

1504
 

ปีงบประมาณ 2564

5 มีนาคม 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสรา้ง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด จำนวน 2 หลัง)
                     สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                    (วันที่ประกาศบน website 5 มีนาคม 2564)

3 มีนาคม 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง
                     สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                     (วันที่ประกาศบน website 3 มีนาคม 2564)22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง
                          สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                          (วันที่ประกาศบน website 22 กุมภาพันธ์ 2564)

17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ (สาขายางตลาด)
                          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                          (วันที่ประกาศบน website 17 กุมภาพันธ์ 2564)

9 กุมภาพันธ์ 2564 ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ
                        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                        (วันที่ประกาศบน website 9 กุมภาพันธ์ 2564)


28 มกราคม 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ
                       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                       (วันที่ประกาศบน website 28 มกราคม 2564)

22 มกราคม 2564 ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ
                       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                       (วันที่ประกาศบน website 22 มกราคม 2564)

6 มกราคม 2564 การจำหน่ายบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง พร้อมรื้อถอน โดยวิธีทอดตลาด
                      (วันที่ประกาศบน website 7 มกราคม 2564)

25 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคล สำหรับการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ประจำสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา
                           ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่ประกาศบน Website 25 พฤศจิกายน 2563)

 

 

ปีงบประมาณ 2563

 

9 เมษายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง) สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
                      สาขากุฉินารายณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศบน Website 9 เมษายน 2563)

 

27 มีนาคม 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง) สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
                      สาขากุฉินารายณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศบน Website 27 มีนาคม 2563)

17 มีนาคม 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคล สำหรับการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ประจำสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา

                      ประจำปีงบประมาณ 2563   (วันที่ประกาศบน Website 17 มีนาคม 2563)

 

 

ปีงบประมาณ 2562 

13 มิถุนายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ

                        สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น

                        (วันที่ประกาศบน Website 13 มิถุนายน 2562)

11 มิถุนายน 2562  ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคาร คสล.

                       สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                       (วันที่ประกาศบน Website 11 มิถุนายน 2562)

11 มิถุนายน 2562  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ

                       อาคาร คสล.สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น

                       (วันที่ประกาศบน Website 11 มิถุนายน 2562)

 

 

31 พฤษภาคม 2562 ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคาร คสล.
                          สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                          (วันที่ประกาศบน Website 31 พฤษภาคม 2562)

31 พฤษภาคม 2562 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ

                          อาคาร คสล.สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น

                          (วันที่ประกาศบน Website 31 พฤษภาคม 2562)

 

 

22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่
                            ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พฤศจิกายน 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2561
                            การจ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

22 พฤศจิกายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
                          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พฤศจิกายน 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562
                          การจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
                          ลงวันที่ 9 พฤจิกายน 2561

 

 

19 ตุลาคม 2561 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคาร คสล.
                      สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ตุลาคม 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562
                      การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคาร คสล.สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น
                      ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
 

10 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ

                      สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

10 ตุลาคม 2561 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                      การจ้างอาคารที่ทำการ อาคาร คสล. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น

 

10 ตุลาคม 2561 ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคาร คสล. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
                      สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

5 กันยายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ
                      สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น

                       - เอกสารประกอบ 1

                       - เอกสารประกอบ 2

 

 

​ปีงบประมาณ 2561


 26 มกราคม 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     - เอกสารประกอบ 1

     - เอกสารประกอบ 2

     - เอกสารประกอบ 3

 

 5 มกราคม 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   - เอกสารประกอบ

 

 << กลับสู่หน้าหลัก