‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ ‭[2]‬

1229
 

ปีงบประมาณ 2564


       

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 14 พฤษภาคม 2564)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ประกาศบน website 14 พฤษภาคม 2564)
     

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาประดับผ้าพร้อมจัดสถานที่ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
          สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ประกาศบน Website 12 พฤษภาคม 2564)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ประกาศบน Website 11 พฤษภาคม 2564)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ประกาศบน Website 5 พฤษภาคม 2564)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุม) จำนวน 2 เครื่อง
           สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 20 เมษายน 2564)


         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 29 มีนาคม 2564)      
         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 19 มีนาคม 2564)        
         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝดจำนวน 2 หลัง)
           สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
           (วันที่ประกาศบน Website 17 มีนาคม 2564)        
         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 17 มีนาคม 2564)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง
           สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ สาขายางตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานถมดินบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 3 มีนาคม 2564)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ
           สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
           (วันที่ประกาศบน Website 3 มีนาคม 2564)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 3 มีนาคม 2564)
         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ
           สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
           (วันที่ประกาศบน Website 15 กุมภาพันธ์ 2564)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง
           สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 5 กุมภาพันธ์ 2564)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานและติดตั้งประตูอัตโนมัติ
           สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 5 กุมภาพันธ์ 2564)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำคนพิการ
           สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 5 กุมภาพันธ์ 2564)         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 28 มกราคม 2564)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนอุณหภูมิ พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 26 มกราคม 2564)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 104 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 11 มกราคม 2564)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 11 มกราคม 2564)

 

 

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดิน และหมุดหลักฐานแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน Website 3 ธันวาคม 2563)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) ประจำสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา
           ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ประกาศบน website 16 พฤศจิกายน 2563)
         

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           (วันที่ประกาศบน Website 16 พฤศจิกายน 2563)

 

 

 

ปีงบประมาณ 2563

       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างและกริ่งเตือนภัย โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
         (วันที่ประกาศบน Website 21 กันยายน 2563)

       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         (วันที่ประกาศบน Website 17 กันยายน 2563)

       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         (วันที่ประกาศบน Website 17 กันยายน 2563)

       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         (วันที่ประกาศบน Website 17 กันยายน 2563)

       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสารสิทธิ์ สารบบที่ดิน และวัสดุครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         (วันที่ประกาศบน Website 11 กันยายน 2563)

 

       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         (วันที่ประกาศบน Website 18 สิงหาคม 2563)

       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         (วันที่ประกาศบน Website 7 สิงหาคม 2563)

 

 

       - ประกาศผูชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาระบายผ้าบริเวณรั้วหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         (วันที่ประกาศบน Website 14 กรกฎาคม 2563)

       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         (วันที่ประกาศบน Website 14 กรกฎาคม 2563)

 

       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 15 มิถุนายน 2563)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ประกาศบน Website 10 มิถุนายน 2563)
 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ประกาศบน Website 1 มิถุนายน 2563)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ประกาศบน Website 1 มิถุนายน 2563)

 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ประกาศบน Website 28 พฤษภาคม 2563)

       

 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ประกาศบน Website 23 เมษายน 2563)

 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง)
          สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) ประจำสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา
          ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ประกาศบน Website 27 มีนาคม 2563)

 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ประกาศบน Website 19 กุมภาพันธ์ 2563)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาผลิตป้ายตามโครงการศูนย์ราชการสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 3 กุมภาพันธ์ 2563)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 10 มกราคม 2563)

        - ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้เก็บโฉนดที่ดิน 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 10 มกราคม 2563)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 8 มกราคม 2563)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 8 มกราคม 2563)

 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 3 ธันวาคม 2562)

 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาประดับพระฉายาลักษณ์ฯ พร้อมระบายผ้า
          บริเวณรั้วหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 27 สิงหาคม 2562)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 27 สิงหาคม 2562)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยางรถยนต์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 8 สิงหาคม 2562)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 8 สิงหาคม 2562)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคาร คสล.

          สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidind)

          (วันที่ประกาศบน Website 4 กรกฎาคม 2562)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาระบายผ้าบริเวณรั้วหน้าสำนักงานที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 20 มิถุนายน 2562)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 18 มิถุนายน 2562)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 13 มิถุนายน 2562)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 7 มิถุนายน 2562)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 10 พฤษภาคม 2562)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ประกาศบน Website 8 พฤษภาคม 2562)

 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ประกาศบน Website 19 เมษายน 2562)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนหลังคา พร้อมฝ้าเพดาน สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย
           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           (วันที่ประกาศบน Website 17 เมษายน 2562)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           (วันที่ประกาศบน Website 4 เมษายน 2562)

 

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ลงประกาศบน Website 22 มีนาคม 2562)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           (วันที่ลงประกาศ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562)

         - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
           ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)
           (วันที่ลงประกาศ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562)

 

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดแม่เหล็กล๊อคประตู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           (วันที่ลงประกาศ 7 มกราคม พ.ศ. 2562)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์การกระจายสัญญาณ (Router Wireless) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           (วันที่ลงประกาศ 3 มกราคม พ.ศ. 2562)

 

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           (วันที่ลงประกาศ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           (วันที่ลงประกาศ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 84 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           (วันที่ลงประกาศ 12 ธันวาคา พ.ศ. 2561)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่
           ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
           (วันที่ลงประกาศ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
 

 

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
           ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          (วันที่ลงประกาศ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธืเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ลงประกาศ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเก้าอี้แถวประชาชน 3 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ลงประกาศ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคาร คสล. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
          สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          (วันที่ลงประกาศ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ลงประกาศ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเก้าอี้แถวประชาชน 4 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ลงประกาศ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการสำนักงานที่ดินอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ลงประกาศ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

 

 

​ปีงบประมาณ 2561

                

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ลงประกาศ 28 กันยายน 2561)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย
          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          (วันที่ลงประกาศ 18 กันยายน 2561)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

          (วันที่ลงประกาศ 18 กันยายน 2561)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ 4 จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ลงประกาศ 18 กันยายน 2561)
 

 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 
          พร้อมระบายผ้าฟ้าขาวบริเวณรั้วหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ลงประกาศ 8 สิงหาคม 2561)

 

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเติมนำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ลงประกาศ 25 กรกฎาคม 2561)

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ลงประกาศ 25 กรกฎาคม 2561)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ลงประกาศ 17 กรกฎาคม 2561)

 

         - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ลงประกาศ 29 มิถุนายน 2561)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ลงประกาศ 20 มิถุนายน 2561)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ลงประกาศ 20 มิถุนายน 2561)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ลงประกาศ 20 มิถุนายน 2561)

        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ (กระบะ) สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          (วันที่ลงประกาศ 20 มิถุนายน 2561)

 

    2 พฤษภาคม 2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 71 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    2 พฤษภาคม 2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

    19 มีนาคม 2561      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้นั่งทำงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    9 มีนาคม 2561        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    9 มีนาคม 2561        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

    28 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตวัสดุสำหรับที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    19 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    12 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่
                                ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561

 

    9 มกราคม 2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8​​ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​

 

    29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

<< กลับสู่หน้าหลัก